1994' Cartoon gallery 작품소개

과제부문 대상 / 지현곤

Theme Grand Prize / Ciosu Constantin (Romania)

자유부문 금상 /쥬리이 코소부킨 (우크라이나)

Free Gold Prize /Jurij Kosobukin (Ukrane)

과제부문 은상 / 박지용 (대한민국) [물]

Theme Silver Prize / B.I.Kim (Korea) [Cmpetition]

자유부문 은상/ 장빈 (중국)

Free Silver Prize /ZHANG Bin (China)